PRAVIDLÁ A PODMIENKY pre vzdelávací program EKOWORSHOP

Poskytovateľ
Občianske združenie Planet Lover, so sídlom Orieškova 7, 82105 Bratislava, IČO: 52270572 zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č.VVS/1-900/90-56082 (ďalej len „Planet Lover“).
Poskytovateľ je občianske združenie, ktorého úlohou je prispieť k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody a ekológií u študentov a žiakov. Planet Lover sa snaží šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoje denné návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Cieľom činnosti občianskeho združenia je zmena myslenia mladšej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny.

Poskytovanie vzdelávania a programu Ekoworkshop
Ekoworkshop je interaktívny poobedný krúžok, ktorý sa koná počas celého školského roka. Prihlásiť sa môže každý študent nad 15 rokov. Ide o praktický krúžok, kde je možné rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu života školy, komunity, blízkeho okolia. Prebieha každé 2 týždne. Počas roka prebehne 20 lekcií, počas ktorých študenti získajú základné informácie z problematiky týkajúcej sa ochrany životného prostredia, klimatickej zmeny a udržateľnosti (voda, oceán, pôda, potravinový odpad, energia, digitálny odpad ….).
Počas roka na hodinách vystupujú hostia z rôznych oblastí, pričom ich povolanie sa reálne venuje  vyššie uvedenému. Sú to dokumentaristi, podnikatelia, manageri udržateľnosti, vedci, marketéri, ktorí prezentujú poznatky z praxe a následne diskutujú so študentmi. Okrem bežných lekcií sa počas roka koná ekokonferencia a jeden dobrovoľnícky program, na ktorom si študenti otestujú svoje nadobudnuté poznatky.
Cieľom každého ročníku Ekoworkshopu je pripraviť a zrealizovať konkrétne udržateľné opatrenia, ktoré sa do konca školského roka aj zrealizujú. 

Program Ekoworkshopu
Program sa delí na
10 lekcií prezenčných – viac teoretických. Hodina prebieha priateľskou formou komunikácie medzi lektormi a študentmi. Hodiny sú taktiež̌ veľmi interaktívne, pretože lektori využívajú́ rôzne hry a aplikácie a tým robia prezentáciu tém zaujímavejšou.
10 lekcií je interaktívnych – využívané sú rôzne iné formy vzdelávania: ekokonferencia, hostia z praxe a následne diskusie s nimi, prax v teréne.

Počas celého roka sa pracuje na konkrétnych zadaniach, ktoré sa zároveň aj realizujú. Na konci roka študenti uvidia svoje práce zrealizované v praxi.
Po absolvovaní krúžku, po splnení podmienok (maximálne 2 vymeškané hodiny a absolvovanie dobrovoľníckeho programu), je možné získať certifikát.

Prihlášky pre lektorov a študentov

Prihlášky lektorov
Pokiaľ má lektor záujem spolupracovať s Planet Lover a viesť naše krúžky je potrebné, aby vyplnil Registráciu na vstupný seminár (https://ekoworkshop.sk/lektor/) do 15.6.2022 a následne sa zúčastnil vstupného seminára (https://ekoworkshop.sk/seminar-ekoworkshop/) v dňoch 1.7. – 2.7.2022.
Všetky prihlášky lektorov, ktorí majú záujem viesť krúžky na školách musia byť vyplnené a odoslané so súhlasom riaditeľa školy.

Prihlášky študentov
Študent, ktorý má záujem navštevovať náš krúžok je povinný vyplniť prihlášku na ekoworkshop na webe poskytovateľa (https://ekoworkshop.sk/student/) najneskôr do 9.9.2022.
Študenti, ktorí budú navštevovať krúžky na školách vyplnia prihlášku na webe na základe inštrukcii ich lektora.

Poplatok za ekoworkshop
Poplatok pre študentov : 8 € / mesiac
Platí sa v 2 splátkach alebo jednorazovo – podľa inštrukcii, ktoré zašle poskytovateľ mailom, po vyplnení a zaslaní prihlášky na ekoworkshop.

Spracovanie osobných údajov
Zaslaním Prihlášky spôsobom uvedeným v týchto podmienkach, dáva študent a lektor súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vzdelávania a účasti na Ekoworkshope.
V súvislosti s týmito Pravidlami a podmienkami pre vzdelávací program Ekoworkshop Planet Lover spracúva najmä nasledovné údaje:
o študentoch: meno, priezvisko, vek a škola, na ktorej študuje, e-mail, tel. kontakt, v prípade študenta mladšieho ako 16 rokov – údaje zákonného zástupcu (meno, priezvisko, kontaktné údaje). Môže to byť aj audiovizuálny, vizuálny príp. audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti
o lektoroch : meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, kontaktné údaje, v niektorých prípadoch miesto pracoviska. Môže to byť aj audiovizuálny, vizuálny príp. audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti

Účastník vzdelávania berie na vedomie a súhlasí s vyhotovením a spracovaním jej audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audiozáznamu pre účely spracovania, evidencie a na propagačné účely Planet Lover v súlade s jej predmetom činnosti a v súlade s dobrými mravmi a to predovšetkým zo seminárov pre lektorov a jednotlivých lekcií kurzu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6 mesiacov po skončení vzdelávacieho programu.

Osobné údaje budú poskytované subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, subjektom zabezpečujúcim technickú podporu.

Prístup k osobným údajom, ktoré budú dostupné na Facebooku a Instagrame bude mať i spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canaí Harbour, Dublin 2, Írska republika ako spoločný prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php a https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Privacy%20and%20Safety%20Center).

Osobné údaje sú v obmedzenom rozsahu spracovávané aj na účel oslovovania ohľadom aktivít prevádzkovateľa. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je náš oprávnený záujem dotknuté osoby v budúcnosti oboznámiť s aktivitami Planet Lover.

Vybrané údaje (o účasti na programe, veku, pohlaví, kraji, type školy, ktoré dotknutá osoba navštevuje resp. kde pôsobí) slúžia na štatistické vyhodnocovanie údajov pre potreby prípravy ďalších vzdelávacích aktivít prevádzkovateľa. Tieto údaje sa nespájajú s jej menom, priezviskom, trvalým pobytom, telefónnym číslom ani emailovou adresou.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov poskytovateľovi Ekoworkshopu nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac informácií o ochrane osobných údajov u poskytovateľa je dostupných na webovej stránke poskytovateľa.
2022 Informacie poskytovane dotknutej osobe_Ekoworkshop